Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Thật... nói không nên lời...?


HOÀN CẢNH…?

Đây là hoàn cảnh mấy ngày nay của Lão Hồ Đồ trên nhà mạng FPT:

“The webpage at http://www.facebook.com/pages/FacebookVietnam/128076147194/ is currently unavailable. It may be overloaded or down for maintenance.
Here are some suggestions:
Reload this webpage later.
HTTP Error 503 (Service Unavailable): The server is currently unable to handle the request. This code indicates this is a temporary condition, and the server will be up again after a delay.”


Goole.dịch:

“Trang web tại http://www.facebook.com/pages/FacebookVietnam/128076147194/ hiện chưa có. Nó có thể bị quá tải hoặc xuống để bảo trì.
Dưới đây là một số gợi ý:
Cập nhật lại trang web này sau.
Lỗi HTTP 503 (Service Unavailable): Các máy chủ hiện tại không thể xử lý các yêu cầu. Mã này cho thấy đây là một tình trạng tạm thời, và máy chủ sẽ được lên một lần nữa sau khi một sự chậm trễ.”

Vậy là sao hở các bạn? Mách nước cho Lão với…!

Không có nhận xét nào: