Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Số 328-2014 - Cứ bắt ngu mãi ai mà chịu nổi chớ...!?


NGU TỚI MẤY ĐỜI NỮA... VẬY TA?

Lão Đồ sống hơn 60 năm dưới “chế độ XHCN tươi đẹp gấp vạn lần bọn giãy chết…”. Bỗng một hôm, thằng chắt học lớp 5 về hỏi: Cụ cố ơi. Cô giáo bảo chắt phải học thuộc lòng “5 điều Pác Hù dạy”. Chắt học mãi vẫn không thuộc. Chắt cứ thắc mắc mãi: Ổng là ai mà cứ bắt phải học hoài vậy chớ?

Chắt còn nhỏ quá, nên chưa hiểu. “Toàn đảng toàn dân ta…. Còn phải học tập và mần việc theo gương Pác Hù vĩ đoại” cơ. Ấy mà học đi học lại tới gần trăm năm nay có đứa nào học mà nên người đâu. Bộ…?

Dưng mờ chắt chưa hiểu: Ổng là ai mà gần trăm năm nay cứ bắt người ta phải “học tập và mần theo” ổng mãi. Ai biết ổng là người Tàu hay người Nhựt cơ chứ… Cứ học mãi học nữa… thế. Ngộ nhỡ mai này ổng không phải người Vịt ta thì biết nói sao đây chớ?


Lúc đó… lúc đó thì hỏi ông giời đi chắt ơi!

Không có nhận xét nào: